PERFUME MIA

Klient: Mia

Realizacja:

Patricia Lewicka

Opis:

A series of posters for Mia perfumes

Wstecz